Kyodo Yushi Multemp PS No.2

Kyodo Yushi Multemp PS No.2 là loại mỡ bôi trơn ổ lăn được pha chế từ dầu tổng hợp được lựa chọn cẩn thận. Đặc tính nhiệt độ thấp tuyệt vời và cấu hình tiếng ồn thấp. Mỡ ổ lăn được pha chế bằng dầu tổng hợp được lựa chọn cẩn thận.

Danh mục: